STUPILA NA SNAGU ODLUKA O POTICANJU PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE - ISKORISTITE POTICAJNE MJERE GRADA OPATIJE

Odluka o poticanju priključivanja grañevina na komunalne vodne grañevine za odvodnju na području Grada Opatije (Službene novine PGŽ, br. 5/15) stupila je na snagu, te su sukladno tome Liburnijske vode ovih dana počele dostavljati obavijesti svim našim sugrañana koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje, a imaju tehničke mogućnosti da to učine , da podnesu zahtjeve za priključenje svojih grañevina.

Fizičke osobe, vlasnici ili zakoniti posjednici postojećih objekata, koji priključuju svoju građevinu na sustav javne odvodnje, imaju pravo i na jedan od slijedećih poticaja (po svom izboru):

1) sufinanciranje troškova priključenja u visini od 20% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna, ako se priključak izvede do 30. lipnja 2016. godine – neovisno da li je izvođenje radova od revizionog okna do građevine ugovoreno s Liburnijskim vodama ili s drugim ovlaštenim izvoditeljem. Pravo na povrat dijela troškova ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu Grada Opatije, a kojemu se prilaže ugovor o izvođenju radova, račun o izvedenim radovima sa dokazom plaćanja računa i potvrda Liburnijskih voda da je priključak izveden. Ako se priključak izvodi tlačnim vodom, izgradnjom crpne stanice – pravo na poticaj ostvaruje se u odnosu na vrijednost radova koju financira vlasnik odnosno posjednik građevine,

Obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje, zainteresirani mogu preuzeti na web stranici Grada Opatije pod Obrasci – Ostali obrasci – Zahtjev za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje.

2) obročna otplata izvedbe priključenja u 12 jednakih mjesečnih obroka, bez plaćanja kamata – pod uvjetom da ugovor o izvedbi priključka zaključe s Liburnijskim vodama do 30. lipnja 2016. godine. Ova stimulacija odnosi se na sve načine priključenja (gravitacijom ili putem interne crpne stanice), pa i na slučaj participacije u nabavi opreme crpne stanice u iznosu 50%.

Pravo se ostvaruje na način da se zainteresirani neposredno javljaju u Liburnijske vode s kojima zaključuju ugovor o izvedbi priključka.

Pored ovih mjera, za korisnike koji se mogu priključiti na sustav javne odvodnje jedino izgradnjom crpne stanice i pripadajućeg tlačnog voda, Grad Opatija će, sukladno članku 14. st. 2. Odluke o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine (Sl.novine, br. 23/14), sudjelovati u dijelu troškova u visini od 50% nabavne cijene opreme crpne stanice (bazen, crpke, instalacije unutar bazena do spoja na tlačni vod, upravljački ormarić s dodatnom opremom), ako dobavu i izgradnju obavljaju Liburnijske vode ili njihov ugovaratelj.

Zahtjev za sustav javne odvodnje 2015