DALJINSKO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPREME
 
 
Nadzorno upravljački sustav Liburnijske rivijere i zaleđa
 
Počeci telemetrije– daljinskog nadzora Liburnijske vodoopskrbe počinju 1963. godine i vežu se uz izgradnju ključnih objekata za područje Opatije i Lovrana, a to su CS Opatija 1, VS Opatija II i nova VS Lokva. Ručno upravljanje i cjelodnevni nadzor tih objekata vršili su strojari iz komandnog centra smještenog na CS Opatija 1.
 
telemetrija 1
Prikaz. Modernizacija objekta VCS Opatija 1
 
Realizacija nadzorno upravljačkog sustava prema konceptu obrađenom u projektima iz 1989. godine započeta je 2001. godine istovremeno s izgradnjom transportnih i opskrbnih cjevovoda, crpnih stanica te s rekonstrukcijom postojećih vodosprema.
 
 
Nadzorno upravljačkim sustavom (NUS) omogućen je centralni nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavom s jednog mjesta. U svakom trenutku na raspolaganju su informacije o nivou i kakvoći vode u vodospremama, protočnosti kroz cjevovode, crpkama koje su u pogonu odnosno u mirovanju. Programom definirano je vrijeme uključenja i isključenja crpki kojim se programira da crpke rade noću u vrijeme jeftinije energije, odnosno crpke se uključuju kod određenog minimalnog nivoa vode u vodospremi i isključuju kod određenog maksimalnog nivoa vode.
U Centru za nadzor i upravljanje nalazi se oprema za centralno prikupljanje i prikaz podataka, računalna konfiguracija s potrebnim programima za nadzor i upravljanje (SCADA progam), sustav besprekidnog napajanja, optička i radio komunikacijska oprema za prihvat svih perifernih objekata sustava.
 
telemetrija 2
Prikaz. Prikaz NUS-a vodoopskrbe
 
Krajem 2008. i početkom 2009. godine prateći izgradnju kanalizacijske mreže Liburnije i zaleđa postojeći sustav nadzora i upravljanja izmijenjen je i nadopunjen za potrebe sustava sanitarne odvodnje.
 
telemetrija 3
Prikaz. Prikaz NUS-a odvodnje
 
Svaki komandni centar ima duplu konfiguraciju, a upravljanje se može vršiti sa bilo kojeg od ukupno četiri računala. Komandni centri su povezani svjetlovodnom komunikacijom sa crpnim stanicama odvodnje i većim brojem objekata vodoopskrbe, a preostali objekti putem radio i mobilne veze. Na lokaciji VCS Opatija 1 je definiran Glavni komandni centar koji ima primarnu ulogu upravljanja i nadzora vodoopskrbnog sustava i sustava sanitarne odvodnje. Djeluje u funkciji dispečerskog centra sa 24 satnim ljudskim nadzorom, a ima ulogu nadzora sustava, preuzimanja upravljanja za slučaj ispada KC-a, učestalo se poduzima promjena parametara automatike, ručno se intervenira na upravljanje ovisno o situaciji unutar distribucije, te otkriva i analizira kvarove na ugrađenoj opremi.
 
telemetrija 4
Prikaz. Blok shema konfiguracije komandnih centara
 
U današnji nadzorno upravljački sustav uključeno je 32 objekata vodoopskrbe:
 
 
1. VCS Lokva 12. VCS Zdemer 23. CS Ičići Brdo
2. VCS Opatija 1 13. VS Matulji 24. VS Ičići Brdo
3. VS Opatija 3
14. VS Brseč 25. VCS Buzdonka
4. VCS Opatija 2  15. VS Perun 26. VS Sveti Petar
5. CS Črnikovica 16. VS Rukavac 27. VS Antići
6. VS Šmogori 17. HS Zagrad 28. PK Sejnice
7. CS Šmogori 18. VS Tumpići 29. Kaptaža Mala Učka
8. VS Jušići 19. VS Ičići
30. Kaptaža Vela Učka
9. VS Orljak 20.VCS Mučići
31. SK Rečina
10. VS Tunel Učka 21.VCS Miklavija
11. CS Tunel Učka 22. VS Kavrani breg

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
telemetrija 5
Prikaz. Prikaz NUS-a VCS Tunel Učka
 
i 27 crpnih stanica sanitarne odvodnje:
 
1. CS Črnikovica 10. CS Slatina 19. CS Sveti Ivan
2. CS Volosko 11. CS Admiral 20. CS Luskino
3. CS Lipovica 12. CS Punta Kolova 21. CS Perinovo
4. CS Marušinac 13. CS Ičići 22. CS Osojnaki
5. CS Škrbići 14. CS Ika  23. CS Trtni
6. CS Tomaševac 15. CS Vrh Ike  24. CS Mihelići
7. CS Zert 16. CS Lovran luka  25. CS Kastavska
8. CS Kvarner 17. CS Peharovo  26. CS Mošćenička Draga
9. CS Vrutki 18. CS Medveja

 27. CS Kovačevo

 
telemetrija 6
 
Prikaz. Prikaz NUS-a CS Slatina i CS Admiral
 
Daljnji razvoj NUS-a vezati će se prvenstveno uz izgradnju i rekonstrukciju novih objekata vodoopskrbe i odvodnje dok svakodnevno težimo njegovom unaprjeđenju. Smjernica u razvoju sustava ima mnogo a sve su usmjerene ka usavršavanju procesa upravljanja zbog sigurnosti vodoopskrbe i odvodnje. Automatizacija pojedinih dijelova sustava koji trenutno još funkcioniraju u daljinskom poluautomatskom modu biti će moguća tek nakon izvršenih rekonstrukcija dijelova vodoopskrbne mreže. Krajnji cilj je potpuna automatizacija sustava koji samostalno izvršava sve procese bili oni lokalni, segmentni ili na nivou cijelog sustava.
 
Služba održavanja opreme i uređaja
 
Služba za održavanje opreme vrši terensku kontrolu, redovno i preventivno održavanje, unapređenje procesa i popravak kvarova na uređajima i opremi objekata vodoopskrbe i odvodnje. To se odnosi na 34 objekata vodoopskrbe kao što su crpne stanice, vodospreme, mjerna mjesta, 84 reducir stanica duž cijelog područja vodoopskrbe i 27 crpnih stanica sanitarne odvodnje. Služba vrši ulogu dežurne službe te hitno intervenira po dojavljenim kvarovima od strane dispečera i ostalih djelatnika vodoopskrbe i odvodnje.
 
Opis poslova redovnog održavanja:
- Tjedna kontrola rada crpki, kontrolnih i pomoćnih ventila, uređaja, opreme i objekata po crpnim stanicama i vodospremama;
- Servis i podešavanje hidrauličkih ventila u crpnim stanicama, vodospremama i reducir stanicama,
- Kontrolno ispitivanje rada i servis elektromotornih ventila uz prateću instalaciju,
- Popravci, nadogradnje, održavanje crpki, biofilterskih postrojenja, automatskih vertikalnih finih rešetki, mješača, tlačnih posuda sa kompresorima;
- Elektroinstalacijski radovi, popravci, ugradnja ili zamjene opreme, - Unaprjeđivanje procesa automatike i upravljanja unutar vodoopskrbni objekata i sustava,
- Periodički pregledi, servisi, unaprjeđenja, nadopune, izvedba novih segmenata, otkloni grešaka na Nadzorno-upravljačkom sustavu,
- Utvrđivanje, lociranje, rješavanje grešaka i popravak kvarova na lokalnoj automatici,
- Tjedno očitavanje glavnih kontrolnih vodomjera, održavanje i servis, - Bravarski radovi u korist popravka, nadopune i izrade novih cjelina, farbanje i zaštita,
- Izrada željeznih poklopaca vodovodnih okna,
- Zaprimanje, izdavanje i skladištenje vodomjera za baždiranje od strane vodovodnih zona i ugovorenog vanjskog laboratorija - baždarnice, izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja,
- Održavanje i uređenje okoliša na nekoliko objekata vodoopskrbe.