CJENIK VODNIH USLUGA

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda kojom se od 1. travnja 2014. godine mijenja visina naknade za korištenje voda s 1,35 kn/m3 na 2,85 kn/m3 vode.

Naknada za korištenje voda prihod je Hrvatskih voda.