DALJINSKO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSTROJENJA

Nadzorno upravljački sustav Liburnijske rivijere i zaleđa

Počeci telemetrije – daljinskog nadzora Liburnijske vodoopskrbe počinju 1963. godine i vežu se uz izgradnju ključnih objekata za područje Opatije i Lovrana, a to su CS Opatija 1, VS Opatija II i nova VCS Lokva. Ručno upravljanje i cjelodnevni nadzor tih objekata vršili su strojari iz komandnog centra smještenog na CS Opatija 1.

Modernizacija objekta VCS Opatija 1

Realizacija nadzorno upravljačkog sustava prema konceptu obrađenom u projektima iz 1989. godine započeta je 2001. godine istovremeno s izgradnjom transportnih i opskrbnih cjevovoda, crpnih stanica te s rekonstrukcijom postojećih vodosprema.

 

Nadzorno upravljačkim sustavom (NUS) omogućen je centralni nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavom s jednog mjesta. U svakom trenutku na raspolaganju su informacije o nivou i kakvoći vode u vodospremama, protočnosti kroz cjevovode, crpkama koje su u pogonu odnosno u mirovanju. Programom definirano je vrijeme uključenja i isključenja crpki kojim se programira da crpke rade noću u vrijeme jeftinije energije, odnosno crpke se uključuju kod određenog minimalnog nivoa vode u vodospremi i isključuju kod određenog maksimalnog nivoa vode.

U Centru za nadzor i upravljanje nalazi se oprema za centralno prikupljanje i prikaz podataka, računalna konfiguracija s potrebnim programima za nadzor i upravljanje (SCADA progam), sustav besprekidnog napajanja, optička i radio komunikacijska oprema za prihvat svih perifernih objekata sustava.

Prikaz NUS-a vodoopskrbe

Krajem 2008. i početkom 2009. godine prateći izgradnju kanalizacijske mreže Liburnije i zaleđa postojeći sustav nadzora i upravljanja izmijenjen je i nadopunjen za potrebe sustava sanitarne odvodnje.

Prikaz NUS-a odvodnje

Svaki komandni centar ima duplu konfiguraciju, a upravljanje se može vršiti sa bilo kojeg od ukupno četiri računala. Komandni centri su povezani svjetlovodnom komunikacijom sa crpnim stanicama odvodnje i većim brojem objekata vodoopskrbe, a preostali objekti putem radio i mobilne veze. Na lokaciji VCS Opatija 1 je definiran Glavni komandni centar koji ima primarnu ulogu upravljanja i nadzora vodoopskrbnog sustava i sustava sanitarne odvodnje. Djeluje u funkciji dispečerskog centra sa 24 satnim ljudskim nadzorom, a ima ulogu nadzora sustava, preuzimanja upravljanja za slučaj ispada KC-a, učestalo se poduzima promjena parametara automatike, ručno se intervenira na upravljanje ovisno o situaciji unutar distribucije, te otkriva i analizira kvarove na ugrađenoj opremi.

WebSCADA sustav kao nadogradnja komandnih centara koristi se za pristup i pregled kompletnog sustava putem internetske veze korištenjem client aplikacija i web preglednika bilo sa mobilnih telefona ili dislociranih računala. Pristup NUS-u je omogućen svim voditeljima i poslovođama. Proširenje SCADA programske opreme sa Historian server bazama podataka i aplikativnim analitičkim aplikacijama za izradu automatskih izvješća izvedeno je kao nadogradnja na postojeći sustav NUS-a. Automatska izvješća za nadzor najnižih noćnih protoka u cilju pravovremenog otkrivanja gubitka vode i izvješća za kemijske parametre vode izvode se svako jutro prije početka radnog vremena i šalju na email svih rukovodećim radnicima.

 

U današnji (2019.) nadzorno upravljački sustav uključeno je 39 glavnih objekata vodoopskrbe i 49 crpnih stanica sanitarne odvodnje te UPOV Ičići.

Prikaz NUS-a VCS Tunel Učka

Prikaz NUS-a CS Slatina i CS Admiral

Daljnji razvoj NUS-a vezati će se prvenstveno uz izgradnju i rekonstrukciju novih objekata vodoopskrbe i odvodnje dok svakodnevno težimo njegovom unaprjeđenju. Smjernica u razvoju sustava ima mnogo a sve su usmjerene ka usavršavanju procesa upravljanja zbog sigurnosti vodoopskrbe i odvodnje. Automatizacija pojedinih dijelova sustava koji trenutno još funkcioniraju u daljinskom poluautomatskom modu biti će moguća tek nakon izvršenih rekonstrukcija dijelova vodoopskrbne mreže. Krajnji cilj je potpuna automatizacija sustava koji samostalno izvršava sve procese bili oni lokalni, segmentni ili na nivou cijelog sustava.

Služba održavanja postrojenja

Služba održavanja postrojenja vrši terensku kontrolu, redovno i preventivno održavanje, unapređenje procesa i popravak kvarova na uređajima i opremi objekata vodoopskrbe i odvodnje. To se odnosi na 39 objekata vodoopskrbe kao što su crpne stanice, vodospreme, mjerna mjesta, 112 reducir stanica duž cijelog područja vodoopskrbe i 51 crpnih stanica sanitarne odvodnje. Služba vrši ulogu dežurne službe te hitno intervenira po dojavljenim kvarovima od strane dispečera i ostalih djelatnika vodoopskrbe i odvodnje.

 

Opis poslova redovnog održavanja:

 • Tjedna kontrola rada crpki, kontrolnih i pomoćnih ventila, uređaja, opreme i objekata po crpnim stanicama i vodospremama;
 • Servis i podešavanje hidrauličkih ventila u crpnim stanicama, vodospremama i reducir stanicama,
 • Kontrolno ispitivanje rada i servis elektromotornih ventila uz prateću instalaciju,
 • Popravci, nadogradnje, održavanje crpki, biofilterskih postrojenja, automatskih vertikalnih finih rešetki, mješača, tlačnih posuda sa kompresorima;
 • Termovizijsko ispitivanje svih postrojenja vodoopskrbe i odvodnje kao preventivni pregled stanja crpnih agregata i elektroormara koristeći vlastiti kadar i termovizijsku kameru;
 • Vibrodijagnostika ključnih crpnih agregata kao preventivno ispitivanje stanja crpnih agregata koristeći vlastiti kadar i sondu;
 • Kontrola i održavanje tlačnih posuda sa kompresorima za ublaživanje tlačnog udara,
 • Elektroinstalacijski radovi, popravci, ugradnja ili zamjene opreme,
 • Unaprjeđivanje procesa automatike i upravljanja unutar vodoopskrbni objekata i sustava,
 • Periodički pregledi, servisi, unaprjeđenja, nadopune, izvedba novih segmenata, otkloni grešaka na Nadzorno-upravljačkom sustavu,
 • Utvrđivanje, lociranje, rješavanje grešaka i popravak kvarova na lokalnoj automatici,
 • Tjedno očitavanje glavnih kontrolnih vodomjera, održavanje i servis,
 • Bravarski radovi u korist popravka, nadopune i izrade novih cjelina, farbanje i zaštita,
 • Izrada željeznih poklopaca vodovodnih okna.