PRAVNA REGULATIVA

ZAKONI:

 

- Zakon o vodnim uslugama NN 66/19

Zakon o vodama NN 66/19, 84/21

– Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13,64/15,104/17,115/18,16/20

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Zakon o zaštiti na radu NN 71/17, 118/14, 154/14, 94/18, 96/19

Zakon o zaštiti potrošača NN 19/22

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15 - ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  NN 42/18

 

UREDBE:

 

Uredba o visini naknade za korištenje voda 82/10, 32/20

Uredba o visini naknade za zaštitu voda 82/10

Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR)  - EU 2016/679

 

UVJETI I ODLUKE:

 

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - DOKUMENT

Odluka o cijeni vodnih usluga - DOKUMENT

 

IZVJEŠĆA:

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu .csv

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu .csv

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu .csv

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu .csv

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu .csv