UPOV

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu UPOV) izgrađen je u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (Projekt Jadran). Cilj projekt je, uz izgradnju novih i obnovu starih kanalizacijskih mreža, te izgradnju UPOV-a, smanjiti onečišćenje priobalnog mora od fekalnih otpadnih voda. UPOV je krajnja točka Liburnijske kanalizacijske mreže i bitan element zaštite mora od onečišćenja.

 

Izgradnja UPOV-a započela je u veljači 2011. godine, a završila u ožujku 2012. godine.

Projektiran je za opterećenje od 58.282 ES (ekvivalent stanovnik), te ima kapacitet od 230 l/s.

Postrojenje je od kraja ožujka 2012. godine u probnom pogonu. Postrojenje osigurava I. stupnja pročišćavanja, što znači smanjenje opterećenja izlazne otpadne vode u odnosu na ulaznu otpadnu vodu za 20% BPK5 (biološka potrošnja kisika – organsko opterećenje otpadne vode) i 50% UST (ukupna suspendirana tvar).

 

Kompletna oprema smještena je u podzemnu galeriju (tunel) duljine 30 m, širine 15 m i visine 13 m. Ispred tunela se nalazi manipulativni plato na kojemu se nalazi servisna zgrada. UPOV ima dvije „linije“ za pročišćavanje od kojih svaka ima kapacitet 100%. Otpadna voda iz ulazne crpne stanice dolazi na fino sito prolaza 6 mm, gdje se odvaja krupni otpad, a zatim u pjeskolov-mastolov. Nakon pjeskolova-mastolova voda odlazi u mikrosito prolaza 0,8 mm, te pročišćena voda odlazi u dozažni bazen i iz njega u podmorski ispust. Mulj koji se izdvaja na mikrositu obrađuje se dehidracijom na liniji mulja uz dodavanje flokulanata te dezinficira s vapnom. Na UPOV-u je predviđena stanica za prihvat sadržaja septičkih jama s finim sitom prolaza 6 mm na kojem se odvaja krupni otpad. Otpadna voda iz septičkih jama postepeno se dozira u glavnu crpnu stanicu i tako se zajedno s otpadnom vodom iz kanalizacijskog sustava pročišćava.

 

Sustav ventilacije na UPOV-u usisava otpadni zrak iz tunela, ulazne crpne stanice, bazena za otpadne vode iz septičkih jama te iz sve opreme za pročišćavanje. Otpadni zrak se dovodi na dvostupanjski kemijski filter (scrubber) u kojem se zrak pročišćava te kroz izlazni dimnjak ispušta van. Maksimalni kapacitet kemijskog filtera je 22.000 m3/h što osigurava 5 izmjena zraka u jednom satu. Pomoću posebnog uređaja se svježi zrak upuhuje u tunel i bazen za otpadne vode iz septičkih jama. Atmosfera u tunelu se kontrolira postavljenim senzorima za sumporovodik i metan.

 

Procesi pročišćavanja na UPOV-u su u potpunosti automatizirani te uređaj može raditi samostalno. Rad uređaja se prati tijekom radnog vremena te u dispečerskom centru koji radi 24 sata i prati rad kompletnog sustava vodoopskrbe i odvodnje.

 

U budućnosti se planira dograditi uređaj sa sustavom II. stupnja pročišćavanja koji će još kvalitetnije pročišćavati otpadne vode i osigurati čisto priobalno more.

Prikaz lokacije prije izgradnje UPOV  Ičići

Prikaz početka gradnje UPOV-a

Servisni plato ispred UPOV-a

Prikaz prizemlja tunela UPOV-a

Prikaz opreme na katu  UPOV-a

Prikaz opreme na katu  UPOV-a